SEJA BEM VINDO !
438-0077 Shizuoka-ken Iwata-shi
Kono-dai 54-1 Japão
Tel 0538-36-1225 Fax 0538-36-5014